A garancia kérdése minden vásárlás egyik sarkalatos pontja. A táskamindenkinet webáruház üzletpolitikájának alapja, hogy kíváló minőségű termékeket forgalmaz megbízható gyártóktól.

Sajnálatos módon a többlépcsős minőség-ellenőrzés ellenére a legjobb minőségű termékeknél is előfordulhat előre nem látott probléma. Az ilyen eseteket cégünk kiemelten kezeli és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyorsan és szakszerűen igyekszik orvosolni azt a következők szerint:

A kiszállítás után lehetősége van a csomagot kibontani, a terméket megnézni. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a megvásárolt árut és ha bármi hibát, rendellenességet tapasztal még aznap az átvételt követően haladéktalanul értesítsen minket emailben (rendeles@taskamindenkinet.hu) vagy telefonon (06/30-6241764).

A csomagban megtalálja a számlát a vásárlás dátumával, kérjük ezt a bizonylatot őrizze meg mert az esetleges reklamáció csak ennek birtokában lesz érvényesíthető.

A szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003 (IX.22) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Ha a termék hibás és cserélni szeretné, kérjük az árut postán, belföldi küldeményként, az eredeti számlát mellékelve a címünkre visszaküldeni. Ez esetben a feladást Önnek kell fizetnie. A cseretermék postázása az átvételtől számított 8 napon belül történik. Garanciális csere csak a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges. Amennyiben nem egyértelmű a termék rendeltetésszerű használata, és termékbevizsgálásra kerül sor, a bevizsgálás költségeit gyártói hiba megállapítása esetén a hivatalos szerviz fedezi, ellenkező esetben a vásárló.

- Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a reklamáció jogos, úgy visszatérítjük kedves vásárlónk postaköltségét és az alábbiak szerint járunk el.

A visszakapott termék a probléma jellegét illetően kétféle lehet:

1. Javítható hiba

Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavítjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a mi költségünkre visszajuttatjuk.

2. Nem javítható hiba

Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

- A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

A taskamindenkinet.hu webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre hat hónap garanciát vállalunk, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb vagy hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BKM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

Az elállás joga

A 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet értelmében az utánvéttel történő vásárlás esetén az áru vásárlásától 8 munkanapon belül elállhat. Az elállás jogát az áru átvételének napjától gyakorolhatja.

A visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi, és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 15 munkanapon belül eljuttatjuk a vevő címére, illetve átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.

* Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható;

* Az elállási jog 8 munkanapon vagy (vagy 14 naptári napon belül) gyakorolható;

* Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor;

* Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül;

* Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fitzeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget

* Elállás esetén a fogyazstót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli;

* A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megmegtérítését;

* A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, mely természetével fogva(higiéniai és egészségügyi okból) nem szolgáltatható vissza ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolásból már felbontotta és/vagy rendelteésszerű használatát megkezdte.

A termék bekerült a kosárába!

Amennyiben most szeretné megrendelni,
kattintson a megrendelés gombra!
Megrendelés
Bezárás